ផ្ទះលេខ១៧​, ផ្លូវលេខ ៣០៦, សង្កាត់បឹងកេងកង១,12302, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

We’re open Monday – Saturday, 8 a.m. – 5:00 p.m

Camcona Trading (Cambodia) co.,ltd

ទីកន្លែងធ្វើការ: ផ្ទះលេខ១៧​, ផ្លូវលេខ ៣០៦, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

Tel: + 855-23 211 960

+ 855-12 481 830

+ 855-98 418 080

Email: info@camconabms.com

Contact Us by